Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-135

1. Orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

2. Nazwa podmiotu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu,
87-100 Toruń, ul Towarowa 4-6, parter, sekretariat – pokój 62, 56
Nr telefonu: 56/ 662 87 62, 56/ 662 87 63, 56/ 662 87 64

3. Podstawa prawna

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 2046, poz. 2046)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pacy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 06 sierpnia 2015, poz. 1110)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

4. Wymagane dokumenty

 • Wydanie orzeczenia następuje na wniosek.
  Wniosek składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:
  - bezdomnych;
  - przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
  - przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
  - przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
  Miejscem stałego pobytu jest miejscowość, w której wnioskodawca zamieszkuje pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
  Wniosek musi być podpisany przez osobę orzekaną jako oświadczenie woli poddania się dobrowolnie procedurze orzeczniczej.
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia);
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia);

Do wniosku dołącza się:
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);em przez organ który ją wytworzył
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Dokumentacja medyczna winna być potwierdzona za zgodność z oryginał przez organ, który ją wytworzył lub wnioskodawca załącza kserokopie dokumentów i przedkłada oryginały do wglądu w celu ich potwierdzenia przez organ.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

5. Opłaty: – brak

6. Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku osób, które posiadają ważne orzeczenie termin rozpatrzenia następuje w ciągu 30 dni po upływie ważności poprzedniego orzeczenia.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
Telefon: 56/ 662 87 62, 56/ 662 87 63, 56/ 662 87 64

8. Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie od wydanego orzeczenia do:

 • Wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako drugiej instancji;
 • Rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od orzeczenia Wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stronie nie przysługuje odwołanie.

9. Informacje dodatkowe:
Osoby posiadające NOWY dowód osobisty wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.

10. Druki do pobrania:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy osób do 16-tego roku życia (wniosek zawiera również zaświadczenie lekarskie)
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy osób po 16-tym roku życia,
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – dla osób powyżej 16-tego roku życia,
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-08 09:22
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 09:24
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-08 09:29

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. składnia wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopnia
niepełnosprawności, do ulg i uprawnień

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Toruniu przy ul. Towarowa 4-6, tel:56/662-87-62.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Pana/i praw może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@powiattorunski.pl, telefonicznie: 56 662 88 88 lub pisemnie na adres: ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności, uzyskania ulg i uprawnień na podstawie obowiązku wynikającego z art.6 i 6b ust.1 oraz art. 6d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 511), § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r.,poz. 1110 z póżn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875) oraz art. 6 ust 1 lit c RODO.

4. Podane dane będą przetwarzane w wersji papierowej oraz w systemie informatycznym (EKSMON) tj. Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie rozporządzeniem w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681). Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

5. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Natomiast w przypadku numeru telefonu i adresu mailowego podanie danych w celu otrzymywania informacji w ten sposób ma charakter dobrowolny (na zasadzie wyrażenia/nie wyrażenia zgody).

6. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat ( z wyłączeniem orzeczeń )wynikający z przepisów prawa - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

7. Podane dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem, np.: żandarmeria wojskowa, prokuratura, sądy rejonowe i okręgowe, policja. Ponadto dane gromadzone w systemie EKSMON udostępnia się jeżeli stanowią one kryterium przyznania świadczenia albo ustawowego kryterium wydania dokumentu, następującym podmiotom (art. 6 d ust. 4a ustawy o rehabilitacji):

 • organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), i wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;
 • organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, 624, 777, 952 i 1428), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych;
 • jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin;
 • organowi właściwemu, o którym mowa w art.2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), i wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych poza teren Polski /UE/ państw trzecich.

9. Posiada Pan/i prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- modyfikacji zgody jak również rezygnacji z otrzymywania informacji drogą telefoniczną i mailową (rezygnacji można dokonać składając pisemne oświadczenie).

10. Przysługuje Panu/i także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).

 

Toruń, dn...................................

..................................................
podpis osoby zainteresowanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-05-28 13:39
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1473
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-28 13:44

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9782631
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-21 14:35

Stopka strony