Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OR.272.12.2017 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Roboty budowlane - Browina (pełna nazwa zadania w dokumentacji)
data opublikowania zdarzenia: 2017-07-21 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2017-07-21
Data końca składania ofert: poniedziałek 2017-08-07 godz. 10:00
Oznaczenie: OR.272.12.2017
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 556173-N-2017 z dnia 2017-07-21 r. 
 
Zarząd Powiatu Toruńskiego: 1. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku Nr 56 (tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV podzielona) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża. 2. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 3. Dostawa sprzętu kuchennego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym i ma na celu zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrzaO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanychO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, , e-mail przetargi@powiattorunski.pl, , faks 56 662 88 89. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiattorunski.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 
ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku Nr 56 (tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV podzielona) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża. 2. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 3. Dostawa sprzętu kuchennego. 
Numer referencyjny: OR.272.12.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w trzech zadaniach inwestycyjnych. Zadanie 1  Należy wybudować łącznik pomiędzy budynkiem głównym (tzw. Tarasowiec) i budynkiem nr 60, gdzie będą odbywać się ćwiczenia rehabilitacyjne i terapeutyczne Pensjonariuszy.  Należy przebudować pomieszczenia na cele nowej funkcjonalnej kuchni w budynku nr 56. Wyposażyć w sprzęt i urządzenia kuchenne. Na ten cel przebudowy przeznacza się część parteru i I piętra południowego skrzydła budynku. Dodatkowo należy wykonać parterową dobudowę, gdzie będą mieściły się główne magazyny. Dobudowę umiejscawia się przy południowo - zachodnim narożniku budynku głównego z przejściem przez nowoprojektowaną wiatę. Należy wykonać szyb windowy dla windy gastronomicznej, oraz zakupić i zamontować windę gastronomiczną.  Należy zdemontować istniejące wejście zewnętrzne schody i podjazd do budynku nr 56 Wybudować nowe schody i nowy podjazd przeznaczony do przewozu wózków z towarem. Należy wykonać schody żelbetowe, płytowe ze spocznikiem, na który można też wjeżdżać wózkami za pośrednictwem nowo budowanej pochylni.  Należy zaadaptować pomieszczenia na: Pracownię zajęciową, Salę gimnastyczną do terapii grupowej, Gabinet do fizjoterapii, Kuchnię warsztatową, Dwie łazienki w tym jednej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, Pokoju dla pensjonariuszy z przeznaczeniem na pobyt stały, Sale terapii zajęciowej. Wykonać schody żelbetowe- klatki schodowej - nowej umiejscowionej w prawym skrzydle budynku. Zadanie 2  Projektowana instalacja przewiduje wykonanie dolnego źródła zasilania dla pompy ciepła w postaci 22 kpl. gruntowych sond pionowych o głębokości czynnej odwiertu 100 m każdy. Moc chłodnicza dolnego źródła będzie wynosiła 73,7 kW. Zastosowanie dwusprężarkowej pompy ciepła. Przebudowę pomieszczenia na cele kotłowni.  Budynek nr 56 – docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej mokrej,  Zamocowanie konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych oraz montaż paneli fotowoltaicznych na elewacji budynku, montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku.  Budynek nr 60 Docieplenie budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana okien i drzwi). Zamontowanie pompy ciepła wykorzystującej do ogrzewania powietrze oraz wykonanie ogrzewania podłogowego na I piętrze bud.nr 60 i łączniku pomiędzy budynkami Zamontowanie paneli fotowoltaicznych, w celu uzyskania energii elektrycznej. Zadanie 3  Dostawa sprzętu kuchennego (montaż lub wstawienie) 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45311000-0
45330000-9
45215210-2
45120000-4
45331100-7
45310000-3
39221000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca wykonał roboty budowlanych na obiekcie o wartości 2 mln złotych i montaż pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi wraz z robotami towarzyszącymi o wartości 200 tys. zł.  osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, określone przepisami prawa budowlanego, w specjalności:  konstrukcyjno – budowlanej – kierownik robót budowlanych bez ograniczeń,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby samorządu zawodowego.  uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi wynikające z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1131 z późn. zm.) - art. 50 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016, poz. 1229) – kierownik prac geologicznych kategorii V. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Do oferty w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki nr 1A do specyfikacji). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy – zobowiązanie winno być złożone w oryginale. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa wyżej dotyczące tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Do oferty w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki nr 1B do specyfikacji). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy tj.: załącznik nr 1C). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.: 3a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy Nr rachunku: 22 9550 0003 2024 0201 1255 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 100, I piętro, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena oferty
60,00
okres gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiana postanowień umowy 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy. 3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej, b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; d) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla zamawiającego, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny od usunięcia skutków tego działania, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania, f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, g) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), i) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,  w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2 lit. c) do j) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez zamawiającego zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 7, która w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego i zapłaceniem przez wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia przekazanego zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron. 5) Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:  projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę,  przedmiar i niezbędne rysunki. 5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, - uzasadnienie zmiany, - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-08-07, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2017-07-21 14:02
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2017-07-28 13:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:
WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Pytanie 1:
Czy możemy zastosować dwu sprężarkową pompę ciepła o mocy: 84kW przy B0/W65
(pompa ciepła marki alpha innotec model:SWP850H).
 
Odpowiedź:
Proponowane urządzenie nie spełnia określonych wymagań zawartych w projekcie.
Na stronie 28 w opisie projektu technologii kotłowni podano m.in. parametry dla pompy ciepła.
1. projekt: min. moc 89,4 kW (B0/W35) - w proponowanej: jest moc 88,0 kW (B0/W35)
2. projekt: min. COP 4,8 - proponowana: 4,1
3. projekt: hałas max 60dB - proponowana: 64dB

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Przemysław Chmielewski
  data dodania: 2017-07-28 12:31
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2017-07-31 15:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:
WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Pytanie 2:
Czy możemy zastosować kaskadę dwóch jedno sprężarkowych pomp ciepła o łącznej mocy: 90kW
Parametry kaskady przy parametrach B0/W35 według normy EN14511:
Moc: 90kW
COP:4,8
 (pompa ciepła marki alpha innotec model:2xSWP451)
 
Odpowiedź:
Można dopuścić proponowane pompy ciepła firmy Alpha-InnoTec typu 2xSWP451 o mocy 2x45kW (B0/W35) COP4,8. W kotłowni jest tyle miejsca na ich zamontowanie, pod warunkiem: że automatyka pompy ciepła jest na tyle rozbudowana, aby obsłużyć wszystkie odbiorniki ujęte na schemacie kotłowni, i poziom hałasu jest mniejszy lub równy max 60dB.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Przemysław Chmielewski
  data dodania: 2017-07-31 15:34
Załączniki:
Roboty budowlane w Browinie.
data opublikowania zdarzenia: 2017-08-07 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OR.272.12.2017
Szczegółowa informacja:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
           Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 10 07 2017 r., o godz. 10:15, po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
 1. Budowa łącznika pomiędzy budynkami  nr 56 i 60 (część I), przebudowa  zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku Nr 56 (tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV podzielona) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża - zadanie dofinansowane ze środków PFRON.
 2. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie – zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym i ma na celu zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza.
 3. Dostawa sprzętu kuchennego.
podano do wiadomości następujące informacje dotyczące otwartych ofert:
 

Lp.

Wykonawca
 

Cena oferty
 
Okres gwarancji
1
Zakład Techniki Cieplnej
EKO – RODAN Dariusz Traczykowski
ul. Gen. Sowińskiego 4-10, 87- 100 Toruń  
3 665 640
72
 
Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3 568 789,71 zł. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostały odnotowane w protokole postępowania.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2017-08-07 11:58
Załączniki:
Roboty budowlane w Browinie.
data opublikowania zdarzenia: 2017-08-08 15:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: OR.272.12.2017
Szczegółowa informacja:
 
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
 1. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa  zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku Nr 56 (tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV podzielona) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża - zadanie dofinansowane ze środków PFRON.
 2. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie – zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym i ma na celu zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza.
 3. Dostawa sprzętu kuchennego.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
 
           Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
            Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
            W  przedmiotowym  postępowaniu  w  wyznaczonym  terminie  tj.  do  dnia 07 sierpnia 2017 r. godz. 10. wpłynęła  jedna oferta. Cena oferty wynosi 3 665 640 zł. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 3 568 789,71 zł.
Mając  powyższe  na  względzie  uznać  należy,  iż  zachodzi  przesłanka  unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2017-08-08 14:56
Załączniki:
[drukuj]