Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zamówienia publiczne

OR.272.1.11.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Toruniu
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-04
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-10-04
Data końca składania ofert: wtorek 2019-10-15 godz. 10:00
Oznaczenie: OR.272.1.11.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 606093-N-2019 z dnia 2019-10-04 r.
 
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Toruniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiattorunski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, w pokoju nr 100, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Toruniu
Numer referencyjny: OR.272.1.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Toruniu. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. Pierwsza część zamówienia obejmuje: - Stację Roboczą – 28 szt., - Monitor LCD 21,5” – 28 szt. (stanowiące zestaw wraz z komputerami z pkt. I), - Zasilacz awaryjny UPS – 28 szt. (stanowiące zestaw z komputerami z pkt. I), - Stacja Robocza – 2 szt., - Monitor LCD 21,5” – 4 szt. (stanowiące zestaw wraz z komputerami z pkt. IV), - Zasilacz awaryjny UPS – 2 szt. (stanowiące zestaw z komputerami z pkt. IV), - Stacja Robocza – 1 szt., - Monitor LCD 23,8” –2 szt. (stanowiące zestaw wraz z komputerami z pkt. VII), - Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. (stanowiący zestaw z komputerem z pkt. VII) - Notebook – 2 szt., Część druga obejmuje: - Pakiet biurowy (14 sztuk), - System serwerowy (1 sztuka), - Licencje dostępowe (15 sztuk) . Szczegółowy ww. opis poszczególnych części znajduje się w załączniku nr 5 – specyfikacja techniczna.

II.5) Główny kod CPV: 48900000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213000-5
30230000-0
48000000-8
30213100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony Formularz Oferty wraz z formularzem oferty w pliku Excel, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Specyfikacja techniczna 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV specyfikacji powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4. 4. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr:
1
Nazwa:
Część I

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pierwsza część zamówienia obejmuje: - Stację Roboczą – 28 szt., - Monitor LCD 21,5” – 28 szt. (stanowiące zestaw wraz z komputerami z pkt. I), - Zasilacz awaryjny UPS – 28 szt. (stanowiące zestaw z komputerami z pkt. I), - Stacja Robocza – 2 szt., - Monitor LCD 21,5” – 4 szt. (stanowiące zestaw wraz z komputerami z pkt. IV), - Zasilacz awaryjny UPS – 2 szt. (stanowiące zestaw z komputerami z pkt. IV), - Stacja Robocza – 1 szt., - Monitor LCD 23,8” –2 szt. (stanowiące zestaw wraz z komputerami z pkt. VII), - Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. (stanowiący zestaw z komputerem z pkt. VII) - Notebook – 2 szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48900000-7, 30213000-5, 30230000-0, 48000000-8, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
Część II

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część druga obejmuje: - Pakiet biurowy (14 sztuk), - System serwerowy (1 sztuka), - Licencje dostępowe (15 sztuk).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48900000-7, 30213000-5, 30230000-0, 48000000-8, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-10-04 14:01
Załączniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OR.272.1.11.2019
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-07 10:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: OR.272.1.11.2019
Data: 04/10/2019
ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

ZMIANY W OGŁOSZENIU
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 1
Punkt: 1.4

W ogłoszeniu jest:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

W ogłoszeniu powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-10-07
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-10-07 09:12
Informacja o formularzu oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-08 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Nie jest wymagany formularz w pliku Excel.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-10-08 13:36
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-10 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Znak sprawy OR.272.1.11.2019                                          
 

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Toruniu."
Nr postępowania: OR.272.1.11.2019

 

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

 

             Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie dotyczące: specyfikacja_techniczna._opis_przedmiotu_zamowienia_-_zalacznik_nr_5- pozycja VIII. Monitor LCD 23,8" 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści monitor z maksymalnym zużyciem energii 40 W, oraz z typowym zużyciem energii 17 W?

Odpowiedź zamawiającego:
Tak, zamawiający dopuszcza monitor z maksymalnym zużyciem energii 40 W, oraz z typowym zużyciem energii 17 W.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-10-10
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-10-10 14:38
Wyjaśnieni treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-11 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Znak sprawy OR.272.1.11.2019                                                                                                        Toruń, 11 października 2019 r.

 

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Toruniu."
Nr postępowania OR.272.1.11.2019
 

 

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
Pytanie  1: Czy Zamawiający  dopuści  w w/w  postępowaniu, wszędzie  tam, gdzie wymagane jest oświadczenie Producenta oświadczenia Wykonawcy?

Uzasadniając powyższe pouczamy  Zamawiającego,  ze stosownie do ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych,   Zamawiający   przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o udzielenie zamówienia w  sposób  zapewniający zachowanie uczciwej  konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Żądanie  przedmiotowego dokumentu/oświadczenia stanowi  naruszenie tej głównej zasady, albowiem Zamawiający  nie jest w stanie zapewnić ewentualnego wpływu osób  trzecich - producentów sprzętu  objętego  ofertą  wykonawcy na wynik  postępowania  tj. wybór najkorzystniejszej oferty. Brak możliwości  zapewnienia zachowania  uczciwej konkurencji czyni przedmiotowy wymóg Zamawiającego sprzecznym z postanowieniami ustawy  PZP.

Ponadto producent sprzętu  nie  jest  stroną w  przedmiotowym  postępowaniu, a Zamawiający  może żądać dokumentów tylko  i wyłącznie od  Wykonawcy. Zgodnie z art.  2 pkt.  11 ustawy Pzp, Wykonawca  to  osoba  fizyczna,  osoba   prawna lub  jednostka organizacyjna  nie posiadająca  osobowości  prawnej,   która    ubiega   się  o udzielenie zamówienia  publicznego, złożyła ofertę lub  zawarła  umowę  sprawie  zamówienia publicznego. Ponadto  należy  zaznaczyć, że  taki  zapis  w  znacznym stopniu  ogranicza uczciwą konkurencję, gdyż  w  praktyce polega  to  na tym,  że  producent decyduje  o tym, któremu Wykonawcy takie oświadczenie wystawi, a któremu nie.

 

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza w w/w postępowaniu, oświadczenia Wykonawcy tam, gdzie wymagane jest oświadczenie Producenta.

Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie oświadczenia producenta sprzętu potwierdzające przejęcie obowiązków gwarancyjnych jest związane z koniecznością zapewnienia ochrony interesu Zamawiającego. Co istotne, oświadczenie o przyjęciu zobowiązań jest oświadczeniem woli, które może złożyć każdy z producentów. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta. Wymaganie takie nie stanowi więc ograniczenia możliwości przedstawienia ofert pochodzących od różnych producentów. Zamawiający nie stawia w/w wymogu w celu ograniczenia konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ nie jest i nie było to celem Zamawiającego. Postawienie w/w wymogu wynika z tego, że Zamawiający ma na uwadze długi okres użytkowania sprzętu w tym długi okres wymaganej gwarancji i jednoczesne ryzyko zaprzestania w tym czasie prowadzenia działalności przez wybranego Wykonawcę. Dla zabezpieczenia własnych interesów Zamawiający oczekuje oświadczenia producenta o przejęciu w takiej sytuacji zobowiązań gwarancyjnych.

Warto zauważyć, że zgodność z prawem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wskazał w SIWZ wymóg złożenia przez producenta oświadczenia o przejęciu obowiązków gwarancyjnych została potwierdzona przez organy odwoławcze:

 - wyrok KIO z dnia 23 maja 2012 r. – sygn. akt KIO 952/12

- wyrok Zespołu Arbitrów – UZP z dnia 30 września 2005 r. – sygn. akt UZP/20/0-2671105.

           

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-10-11
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-10-11 14:26
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-15 12:05
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Numer sprawy OR.272.1.11.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 15.10.2019 r., o godz. 10:15, po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Toruniu podano do wiadomości następujące informacje dotyczące otwartych ofert, złożonych w terminie:

Część I

Nr oferty


Wykonawca (nazwa, siedziba)

 

Cena oferty

Termin dostawy

1

INFOCOMP SP. Z O.O.
87-100 Toruń
ul. Szosa Chełmińska 191

 

143.430,30 zł

15 dni

 

Część II
 

Nr oferty


Wykonawca (nazwa, siedziba)

 

Cena oferty

Termin dostawy

1

A.P.N. PROMISE S.A.

Ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa

 

28.665,12 zł

7 dni

2

INFOCOMP SP. Z O.O.
87-100 Toruń
ul. Szosa Chełmińska 191

 

30.504,00 zł

7 dni

3

CORSOFT Andrzej Korzeniewski
ul. Trzykrotki 6
04-727 Warszawa

 

29.766 zł

9 dni

Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: na część I – 145 000 zł, na część II – 32 000 zł.

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-10-15
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-10-15 12:02
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-21 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 21.10.2019 r.

Zarząd Powiatu Toruńskiego

ul. Towarowa 4-6, Toruń

znak sprawy: OR.272.1.11.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Toruniu.
 

Najkorzystniejszą ofertę złożyli wykonawcy:
 

Na część I          Infocomp Sp. z o. o.

Na część II         A.P.N. Promise S.A.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Część I

Lp.

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko

wykonawcy

Siedziba, adres

lub miejsce zamieszkania

Punkty w kryterium

cena

Punkty w kryterium

termin realizacji

Punkty razem
1. Infocomp Sp. z o. o.

87-100 Toruń

ul. Szosa Chełmińska 191 
60 40 100

Część II

Lp.

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko

wykonawcy

Siedziba, adres

lub miejsce zamieszkania

Punkty w kryterium

cena

Punkty w kryterium

termin realizacji

Punkty razem
1. A.P.N. Promise S.A.

ul. Domaniewska 44a

02-672 Warszawa
60 40 100
2. Infocomp Sp. z o. o.

87-100 Toruń

ul. Szosa Chełmińska 191 
56,39 40 96,39
3. Corsoft Andrzej Korzeniewski

ul. Trzykrotki 6

04-727 Warszawa
57,79 40 97,79

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:

Wykonawca Infocomp Sp. z o. o., który złożył ofertę na część I postępowania i Wykonawca A.P.N. Promise S.A., który złożył ofertę nr 1 na część II postępowania, nie podlegają wykluczeniu, oferty tych wykonawców nie podlegają odrzuceniu. Wykonawcy ci złożyli oferty, które zostały w danej części ocenione jako najkorzystniejsze, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-10-21 12:57
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 15:09
Załączniki:
[drukuj]

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11819199
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:39

Stopka strony