Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA   nr XI/72/04
Rady  Powiatu Toruńskiego
z dnia   11.02.2004 r.

w sprawie     budżetu  na 2004 rok.

Na podstawie art. 51 ust  1-3 , art. 52,  art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)  oraz art. 109 , 112  i  124  ustawy z dnia 26 listopada  1998 o  finansach  publicznych  (Dz. U. z 2003  roku  Nr 15, poz. 148 ze zm.),

Rada Powiatu   Toruńskiego
uchwala, co następuje :

§ 1.

Uchwala się budżet  Powiatu Toruńskiego   na okres
roku  kalendarzowego  2004 .

 § 2.

Ustala się dochody powiatu   w wysokości                                                        28.317.072 zł

 
z czego :
1)
dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej  wykonywane przez powiat
                
1.389.900 zł

2)  dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
własnych powiatu                                                                                                   7.490.800 zł

3) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                          18.000 zł

4) subwencja ogólna                                                                                              12.428.932 zł

5) dochody własne  powiatu                                                                                  6.989.440 zł
w tym:
  a) udziały  powiatu   w  podatkach  stanowiących   dochód 
budżetu państwa                                                                                                         3.350.000 zł
  b) dochody majątkowe,dochody z mienia uzyskiwane przez jednostki
budżetowe oraz wpłaty od gospodarstw pomocniczych                                        325.300

  c
)  procent dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        78.900

  d
)  pozostałe dochody własne                                                                                 3.235.240 zł

 § 3.

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości                                             31.253.660zł

w tym:

1) wydatki bieżące                                                                                                      29.398.670zł
w tym:
  a) wynagrodzenia osobowe                                                                                    14.006.470zł
  b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      1.174.080zł
  c) zus, fundusz pracy                                                                                                 2.948.900zł
  d) dotacje                                                                                                                        615.280zł
  e)   wydatki na obsługę długu publicznego                                                               270.000zł
  f)  rezerwa ogólna                                                                                                          160.000zł
  g)  pozostałe wydatki budżetowe                                                                           10.223.940zł
2) wydatki majątkowe                                                                                                   1.854.990zł

§ 4.

1. Ustala się plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000.000 złotych.

2. Ustala się plan wydatków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.253.000  złotych,
w tym:
  a) plan dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 535.000  złotych.
  b) plan dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 535.000 złotych.
  c) plan pozostałych wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 363.000 złotych

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów środków specjalnych, o których mowa w art.21 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w wysokości 22.680 złotych.

2.1.Ustala się plan wydatków środków specjalnych, o których mowa w art.21 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w wysokości 24.500 złotych.

 § 6. 

1. Ustala się plan przychodów środków specjalnych, o których mowa w art.21 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w wysokości 411.110 złotych.

2. Ustala się plan wydatków  środków specjalnych, o których mowa w art.21 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w wysokości 420.469 złotych.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 717.000  złotych.

2. Ustala się plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości
703.340 złotych.

§ 8.

Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości                                                  160.000 zł

§  9.

1. Deficyt budżetowy wynosi                                                                         2.936.588 złotych

2. Źródłem pokrycia deficytu będzie:
   - emisja obligacji komunalnych                                                                   1.530.000 złotych,
   - kredyt bankowy w wysokości                                                                  1.406.588 złotych.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w wydatkach budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2) otwierania rachunków pomocniczych do lokowania wolnych środków w innych bankach bez naruszenia terminowych zobowiązań,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 złotych,
4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 500.000 złotych, zgodnie z art.12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym,
5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

§ 11.

1. Integralną część uchwały stanowią załączniki o numerach:

1. Dochody budżetowe.
2. Wydatki budżetowe.
3. Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Toruńskiego w 2004 roku.
4. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5. Część opisowa do załącznika nr 1.
6. Część opisowa do załącznika nr 2.
7. Środki specjalne, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.98 o finansach publicznych.
8.
 Środki specjalne, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26.11.98 o finansach publicznych.
9. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu.
10. Gospodarstwo pomocnicze – Rolno – Warsztatowe Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
11. Dochody budżetu państwa realizowane przez powiat.
12.  Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej -  plan dochodów i wydatków budżetowych.
13. Część opisowa do załączników nr 4-5, 8-11.
14. Prognoza długu publicznego oraz planowane spłaty zobowiązań na 2004 r. i na lata następne.
15. Przychody i rozchody.
16. Program inwestycyjny na lata 2004 – 2006.
17. Stan mienia komunalnego.

2. Materiały pomocnicze stanowią:

Fundusz Pracy.
PFRON.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-03 14:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-05 08:22

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3639
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-05 08:22

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9999560
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-19 12:38

Stopka strony