Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO POWIATU TORUŃSKIEGO
III KADENCJI W LATACH 2006-2010

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-16 15:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-17 14:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-17 13:45

1. Uchwała Nr IV/25/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 50, poz. 773/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:11

2. Uchwała Nr V/30/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 60, poz. 983/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:16

3. Uchwała Nr IX/59/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 122, poz. 1822/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:19

4. Uchwała Nr X/63/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 152, poz. 2734/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:25

5. Uchwała Nr XII/83/08 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 46, poz. 693/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-18 09:28

6. Uchwała Nr XV/111/08 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi na terenie Powiatu Toruńskiego kategorii drogi powiatowej /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 119, poz. 1916/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:23

7. Uchwała Nr XXI/143/09 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 33, poz. 699/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:25

8. Uchwała Nr XXVI/162/09 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budzetu Powiatu Toruńskiego na 2010 rok /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 49, poz. 514/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:27

9. Uchwała Nr XXVIII/177/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 57, poz. 585/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:29

10. Uchwała Nr XXVIII/178/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 61, poz. 644/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:32

11. Zarządzenie Starosty Toruńskiego Nr 13/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 64, poz. 715/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:34

12. Zarządzenie Starosty Toruńskiego Nr 14/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 64, poz. 716/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:37

13. Informacja z dnia 25 marca 2010 r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2009 /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 97, poz. 1223/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:38

14. Porozumienie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania przez Powiat Toruński - zadania własnego - założenie i prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej Gminie Łubianka /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 142, poz. 1783/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:40

15. Uchwała Nr XXXI/190/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 111, poz. 1430/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:41

16. Porozumienie z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Toruńskiemu z przeznaczeniem dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Chelmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 213, poz. 2983/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:43

17. Uchwała Nr XXXIII/203/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 143, poz. 1792/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:45

18. Uchwała Nr XXXIII/204/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Toruńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz warunków i dopuszczalności pomocy publicznej /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 143, poz. 1791/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:51

19. Uchwała Nr XXXIV/224/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach strzeżónych /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 166, poz. 2137/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 11:53

20. Uchwała Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pzoarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 167, poz. 2160/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 12:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-24 12:09

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4332
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 16:12

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12460226
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 11:40

Stopka strony