Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OR.272.28.2014 OR.272.28.2014 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic
data opublikowania zdarzenia: 2014-11-19 14:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2014-11-19
Data końca składania ofert: piątek 2014-11-28 godz. 12:00
Oznaczenie: OR.272.28.2014
Szczegółowa informacja:
Toruń: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu
EU-geniusz i szkoła tajemnic

Numer ogłoszenia: 240657 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego , ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 662 88 88, faks 0-56 662 88 89.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiattorunski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z przedmiotów podstawowych, egzaminacyjnych i maturalnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic, realizowanego przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka w terminie od dnia podpisania umowy - 30.06.2015 r. Głównym celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 18 szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego. Wsparcie oferowane uczniom obejmuje następujące formy: a Zajęcia rozwijające kompetencje naukowo - techniczne z: - matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii; - języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego; - informatyki, zajęcia lubię ICT, zajęcia komputerowe, zajęcia z budowy stron internetowych, zajęcia z podstaw grafiki, zajęcia z podstaw programowania, zajęcia z podstaw grafiki i projektowania stron www; b Realizacja ścieżek edukacyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego; c Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: - koło zainteresowań humanistycznych, koło zainteresowań matematycznych, koło zainteresowań biologiczno-chemicznych, koło zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, koło zainteresowań biologicznych, koło zainteresowań chemicznych, koło zainteresowań geograficznych, koło zainteresowań astronomicznych; - zajęcia specjalistyczne - logopedyczne, zajęcia terapeutyczne dla uczniów, zajęcia specjalistyczne rozwijające zainteresowania intelektualne, zajęcia z artterapii; d Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, geografii, fizyki, historii. Zajęcia realizowane będą dla uczniów gimnazjum z terenu: Gm. Łysomice - Gimnazjum nr 1 w Łysomicach, Gimnazjum w Turznie Gm. Obrowo - Gimnazjum im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Obrowie Gm. Miasto Chełmża - Gimnazjum nr 1 w Chełmży Gm. Lubicz - Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym, Gimnazjum nr 2 w Grębocinie Gm. Wielka Nieszawka - Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach Gm. Zławieś Wielka - Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej Gimnazjum w Rzęczkowie, Gimnazjum w Górsku Gm. Chełmża - Gimnazjum w Pluskowęsach Gm. Czernikowo - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie, Powiat toruński- Gimnazjum nr 2 Specjalne w Chełmży oraz dla uczniów liceum ogólnokształcącego z terenu: Gm. Obrowo - LO im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach Gm. Czernikowo - LO im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie Powiat toruński- LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży, LO w Gronowie. Zajęcia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w formie: pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizacji ścieżek edukacyjnych. Przedmiot zamówienia podzielony został na 249 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 249.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunki dot. wiedzy i doświadczenia wykonawcy zostały określone w tabeli, w kolumnie Wymagane wykształcenie i doświadczenie w załączniku nr 1 do specyfikacji. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do specyfikacji).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunki dot. wiedzy i doświadczenia wykonawcy zostały określone w tabeli, w kolumnie Wymagane wykształcenie i doświadczenie w załączniku nr 1 do specyfikacji. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże (oświadczenie - załącznik nr 3 do specyfikacji, wykaz osób), że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji jakie zostaną jej powierzone tj. określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji odpowiednio dla każdej części.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do specyfikacji) - oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do specyfikacji)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację można otrzymywać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, pok. nr 107, nieodpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego, ul. Towarowa 4-6, pok. 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2014-11-19 14:57
Załączniki:
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic
data opublikowania zdarzenia: 2014-11-21 11:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: OR.272.28.2014
Szczegółowa informacja:

Numer ogłoszenia: 242059 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 240657 - 2014 data 19.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 662 88 88, fax. 0-56 662 88 89.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z przedmiotów podstawowych, egzaminacyjnych i maturalnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic, realizowanego przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka w terminie od dnia podpisania umowy - 30.06.2015 r. Głównym celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 18 szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego. Wsparcie oferowane uczniom obejmuje następujące formy: a Zajęcia rozwijające kompetencje naukowo - techniczne z: - matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii; - języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego; - informatyki, zajęcia lubię ICT, zajęcia komputerowe, zajęcia z budowy stron internetowych, zajęcia z podstaw grafiki, zajęcia z podstaw programowania, zajęcia z podstaw grafiki i projektowania stron www; b Realizacja ścieżek edukacyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego; c Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: - koło zainteresowań humanistycznych, koło zainteresowań matematycznych, koło zainteresowań biologiczno-chemicznych, koło zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, koło zainteresowań biologicznych, koło zainteresowań chemicznych, koło zainteresowań geograficznych, koło zainteresowań astronomicznych; - zajęcia specjalistyczne - logopedyczne, zajęcia terapeutyczne dla uczniów, zajęcia specjalistyczne rozwijające zainteresowania intelektualne, zajęcia z artterapii; d Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, geografii, fizyki, historii. Zajęcia realizowane będą dla uczniów gimnazjum z terenu: Gm. Łysomice - Gimnazjum nr 1 w Łysomicach, Gimnazjum w Turznie Gm. Obrowo - Gimnazjum im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Obrowie Gm. Miasto Chełmża - Gimnazjum nr 1 w Chełmży Gm. Lubicz - Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym, Gimnazjum nr 2 w Grębocinie Gm. Wielka Nieszawka - Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach Gm. Zławieś Wielka - Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej Gimnazjum w Rzęczkowie, Gimnazjum w Górsku Gm. Chełmża - Gimnazjum w Pluskowęsach Gm. Czernikowo - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie, Powiat toruński- Gimnazjum nr 2 Specjalne w Chełmży oraz dla uczniów liceum ogólnokształcącego z terenu: Gm. Obrowo - LO im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach Gm. Czernikowo - LO im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie Powiat toruński- LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży, LO w Gronowie. Zajęcia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w formie: pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizacji ścieżek edukacyjnych. Przedmiot zamówienia podzielony został na 249 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 do specyfikacj.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z przedmiotów podstawowych, egzaminacyjnych i maturalnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic, realizowanego przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka w terminie od dnia podpisania umowy - 30.06.2015 r. Głównym celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 19 szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego. Wsparcie oferowane uczniom obejmuje następujące formy: a Zajęcia rozwijające kompetencje naukowo - techniczne z: - matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii; - języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego; - informatyki, zajęcia lubię ICT, zajęcia komputerowe, zajęcia z budowy stron internetowych, zajęcia z podstaw grafiki, zajęcia z podstaw programowania, zajęcia z podstaw grafiki i projektowania stron www; b Realizacja ścieżek edukacyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego; c Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: - koło zainteresowań humanistycznych, koło zainteresowań matematycznych, koło zainteresowań biologiczno-chemicznych, koło zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, koło zainteresowań biologicznych, koło zainteresowań chemicznych, koło zainteresowań geograficznych, koło zainteresowań astronomicznych; - zajęcia specjalistyczne - logopedyczne, zajęcia terapeutyczne dla uczniów, zajęcia specjalistyczne rozwijające zainteresowania intelektualne, zajęcia z artterapii; d Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, geografii, fizyki, historii. Zajęcia realizowane będą dla uczniów gimnazjum z terenu: Gm. Łysomice - Gimnazjum nr 1 w Łysomicach, Gimnazjum w Turznie Gm. Obrowo - Gimnazjum im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Obrowie Gm. Miasto Chełmża - Gimnazjum nr 1 w Chełmży Gm. Lubicz - Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym, Gimnazjum nr 2 w Grębocinie Gm. Wielka Nieszawka - Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach Gm. Zławieś Wielka - Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej Gimnazjum w Rzęczkowie, Gimnazjum w Górsku Gm. Chełmża - Gimnazjum w Głuchowie, Gimnazjum w Pluskowęsach Gm. Czernikowo - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie, Powiat toruński- Gimnazjum nr 2 Specjalne w Chełmży oraz dla uczniów liceum ogólnokształcącego z terenu: Gm. Obrowo - LO im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach Gm. Czernikowo - LO im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie Powiat toruński- LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży, LO w Gronowie. Zajęcia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w formie: pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizacji ścieżek edukacyjnych. Przedmiot zamówienia podzielony został na 249 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawiera załącznik nr 1 do specyfikacj.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2014-11-21 10:41
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic
data opublikowania zdarzenia: 2014-11-21 12:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.28.2014
Szczegółowa informacja:

Zamawiajacy publikuję zmienione dokumenty:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- opis przedmiotu zamówienia_załącznik nr 1 do specyfikacji. 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2014-11-21 10:43
Załączniki:
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic
data opublikowania zdarzenia: 2014-12-10 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OR.272.28.2014
Szczegółowa informacja:
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
             Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, zamawiający - Zarząd Powiatu Toruńskiego, zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, wykonawców, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – którzy nie zostali wykluczeni i których oferty spełniały w całości wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena całkowita za zrealizowanie zamówienia 70 % i doświadczenie
30 %.

Ponadto zamawiający załącza wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w zastosowanym kryterium oceny ofert.

Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2014-12-10 13:07
Załączniki:
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic
data opublikowania zdarzenia: 2015-01-12 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OR.2722.8.2014
Szczegółowa informacja:
Zawiadomienie o wyborze oferty
na podst. art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający - Zarząd Powiatu Toruńskiego, zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie dokonał wyboru ofert dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawców, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – którzy nie zostali wykluczeni i których oferty spełniały w całości wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zostały odrzucone. Wobec uchylenia się od podpisania umowy przez wykonawców zamawiający na podst. art. 94 ust. 3 ustawy dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2015-01-12 14:05
Załączniki:
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic
data opublikowania zdarzenia: 2015-01-26 15:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.1.2015
Szczegółowa informacja:

Zmianie ulega załącznik nr 1 - szczególowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie części nr 53. Zmiana oznaczona kolorem czerwonym. 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2015-01-26 14:30
Załączniki:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
data opublikowania zdarzenia: 2015-03-16 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.2.2015
Szczegółowa informacja:

 

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

 

          Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

 1. Dot. pkt XVI ppkt 2b  SIWZ, oraz § 17 pkt 2 i § 19 ppkt 1 wzoru umowy – Wykonawca zwraca się z prośbą sprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.
 2. Z uwagi na fakt, że w taryfach wykonawcy nie istnieje grupa Taryfowa – G 12a, wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat stref czasowych stosowanych w rozliczeniach, oraz informacji czy zamawiający dopuszcza, aby dla punktów poboru energii (PPE) rozliczanych w ww. grupie taryfowej lub prowadzone rozliczenia wg grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej. Informujemy, że brak wyrażenia zgody na powyższe ograniczać może zasadę uczciwej konkurencji poprzez ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców. 
 3. Czy zamawiający osiadał będzie właściwe umocowanie prawne do zawarcia  umowy w imieniu pozostałych podmiotów oraz czy na żądanie wykonawcy lub OSD przedstawi właściwe umocowanie” Czy pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy udzielone będzie przez poszczególne jednostki odrębnie (wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami rejestrowymi?).
 4. Czy zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych
 5. Dotyczy § 10 pkt 1 i 3 wzoru umowy  Wykonawca zwraca się z prośbą o zaktualizowanie zapisu dotyczącego bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców poprzez zmianę odwołania na § 42 obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126).
 6. Dotyczy § 11 wzoru umowy, oraz pkt XII ppkt 5 SIWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Cena ofertowa energii elektrycznej nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisani, od dnia ich wejścia w życie.
 7. Zamawiający w załączniku nr 1 w taryfach jednostrefowych tj. pkt 1 – taryfa  C21, oraz okt 5 – taryfa G11 wskazał zużycie energii w dwóch Stefach. W związku z powyższym proszę o skorygowanie zużycia do wartości MWh w 1 strefie, lub wskazanie prawidłowej taryfy dwustrefowej.
 8. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy zamawiający dopuści możliwość udzielenia wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego przez wykonawcę?

 

Odpowiedź zamawiającego:

 1. Zamawiający doprecyzowuje zapisy pkt XVI ppkt 2b specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:
 1. zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy.

Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia obiektu przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

 W związku z powyższą modyfikacją zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 6 do specyfikacji i treść ogłoszenia  o zamówieniu.

 1. Zamawiający błędnie w załączniku nr 1 - wykaz punktów poboru energii elektrycznej wpisał w pkt 7 grupę taryfową. Prawidłowa grupa taryfowa – C12a.

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1. do specyfikacji.

 1. Zamawiający posiadał będzie właściwe umocowanie do zawarcia umowy w imieniu pozostałych podmiotów. Dotychczas zamawiający praktykował przekazanie jednego pełnomocnictwa, które dawało umocowanie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, udzielonego przez przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych.
 2. Zamawiający nie zawierał umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.
 3. Zamawiający pozostawia § 10 pkt 1 i 3 niezmienione. W treści ich mowa jest o ustawie Prawo energetyczne, jak i o aktach wykonawczych do niej, rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1200).
 4. Zamawiający dodaje zapis w pkt XII ppkt 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
 5. Kwoty brutto  (ceny jednostkowe brutto) podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w okresie trwania umowy tylko w przypadku:
 1. zmiany stawki podatku VAT,
 2. zmiany stawki akcyzy.

„Cena ofertowa energii elektrycznej nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisani, od dnia ich wejścia w życie.” W związku z powyższą modyfikacją zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 6 do specyfikacji i treść ogłoszenia  o zamówieniu.

 1. Zamawiający zmienia taryfę dla punktu 1 i 5 załącznika nr 1 - wykaz punktów poboru energii elektrycznej na taryfę G12w. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1. do specyfikacji
 2. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2015-03-16 14:15
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
data opublikowania zdarzenia: 2015-03-16 16:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.2.2015
Szczegółowa informacja:

Modyfikacja treści specyfikacji i zalacznika nr 1 i 6 . Dokument w załączeniu. 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2015-03-16 14:16
Załączniki:
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic
data opublikowania zdarzenia: 2015-04-21 15:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Oznaczenie: OR.272.1.2015
Szczegółowa informacja:

Toruń: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu EU-geniusz i szkoła tajemnic
Numer ogłoszenia: 48863 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2015-04-21 14:14
Załączniki:
[drukuj]