Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zamówienia publiczne

OR.272.1.7.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-24 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-04-24
Data końca składania ofert: środa 2019-05-08 godz. 10:00
Oznaczenie: OR.272.1.7.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 541027-N-2019 z dnia 2019-04-24 r.
 
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiattorunski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, pokój nr 100, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego
Numer referencyjny: OR.272.1.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego. Inwentaryzacja, uzupełnienie stabilizacji, pomiar i wyrównanie osnowy wielofunkcyjnej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz w układach wysokościowych PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH. Stabilizacja 65 punktów osnowy: poziomej i wysokościowej (wielofunkcyjnej) na obszarze powiatu toruńskiego. Sporządzenie opisów topograficznych, wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiar sytuacyjny każdego nowego punktu po zastabilizowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 71355000-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: - wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na założeniu szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto, - wykonawca skieruje do realizacji zamówienia tj. świadczenia usługi geodetę (ów), który:  posiada wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne,  nabył doświadczenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na założeniu szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto,  posiada uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2019, poz. 725).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 8 do specyfikacji (składany na wezwanie zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona), - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacją na temat ich, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji (składany na wezwanie zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona),

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony Formularz Ofertowy, (część 1 i 2 formularza), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej specyfikacji. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV specyfikacji powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. Odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub ewidencji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
20,00
kwalifikacje geodety
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) zmiany zakresu zamówienia spowodowanego zmianą w przepisach prawnych i technicznych zaakceptowanego przez zamawiającego i opisanych w dzienniku prac, 2) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy usług; 3) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę koszów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-04-24 14:16
Załączniki:
Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-25 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OR.272.1.7.2019
Szczegółowa informacja:
WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytania:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - SIWZ IV. 1. 1.2 c)
Czy zapis o treści "wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na założeniu szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto" należy rozumieć jako
"wykonanie co najmniej dwóch usług o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto, w tym:
 • wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na założeniu szczegółowej osnowy poziomej
 • wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na założeniu szczegółowej osnowy wysokościowej"?
lub czy zapis ten należy rozumieć jako "wykonanie co najmniej dwóch usług o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto, z których każda polegała jednocześnie na założeniu szczegółowej osnowy poziomej oraz wysokościowej" ?
Odpowiedzi:
Zamawiający uzna obydwie wersje za spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-04-25 14:11
Załączniki:
Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-08 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OR.272.1.7.2019
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 08 05 2019 r.

Numer sprawy OR.272.1.7.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 08 05 2019 r., o godz. 10:15, po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego podano do wiadomości następujące informacje dotyczące otwartych ofert:

 

Lp.


Wykonawca (nazwa, siedziba)

 

Cena oferty

Gwarancja

Liczba osób posiadająca uprawnienia

1

Geopartner Geomatics Sp. z o. o.

ul. Rakoczego 31, 80 – 171 Gdańsk

572 397

84 miesiące

3 osoby

2

PMG SILESIA Sp. z o. o.

ul. Połomińska 16, 40 – 585 Katowice

329 240

84 miesiące

3 osoby

3

Lider konsorcjum:

OPGK Rzeszów S. A.

ul. Geodetów 1, 35 – 328 Rzeszów

Członek konsorcjum: GEORES Sp. z o. o.

ul. Targowa 3, 35 – 064 Rzeszów

230 230,17

84 miesiące

3 osoby

4

Lider konsorcjum:

GEOSYSTEM Jerzy Cieszko

ul. Warcisława IV 6/2, 78 – 400 Szczecinek

Członek konsorcjum: MAXNET

ul. Walecznych 11/1, 03 – 916 Warszawa

282 900

84 miesiące

2 osoby

5

Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak

SKB GIS s. c.

ul. Złota 14/25, 10 – 698 Olsztyn

210 330

84 miesiące

3 osoby

 

 

Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 250 000 zł

 

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-08 12:58
Załączniki:
Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-24 12:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OR.272.1.7.2019
Szczegółowa informacja:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:
 
Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak
SKB GIS s. c.
Zestawienie ofert, punktacja:
 
Lp.
Nazwa (firma)
albo imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba, adres
lub miejsce zamieszkania
Punkty w kryterium
cena oferty
Punkty w kryterium
okres gwarancji
Punkty w kryterium liczba osób posiadających uprawnienia
Punkty razem
1
Geopartner Geomatics Sp. z o. o.
ul. Rakoczego 31, 80 – 171 Gdańsk
22,05
20
20
62,05
2
PMG SILESIA Sp. z o. o.
ul. Połomińska 16, 40 – 585 Katowice
38,33
20
20
78,33
3
Lider konsorcjum:
OPGK Rzeszów S. A.
ul. Geodetów 1, 35 – 328 Rzeszów
Członek konsorcjum: GEORES Sp. z o. o.
ul. Targowa 3, 35 – 064 Rzeszów
54,81
20
20
94,81
4
Lider konsorcjum:
GEOSYSTEM Jerzy Cieszko
ul. Warcisława IV 6/2, 78 – 400 Szczecinek
Członek konsorcjum: MAXNET
ul. Walecznych 11/1, 03 – 916 Warszawa
---
---
---
---
5
Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak
SKB GIS s. c.
ul. Złota 14/25, 10 – 698 Olsztyn
60
20
20
100
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę wykonawcy Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s. c., zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – oferta spełnia w całości wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie została odrzucona i jest najkorzystniejsza na podstawie zastosowanych kryteriów oceny ofert
 
Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.
Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.
 
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
 
Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-05-24 11:08
Załączniki:
Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-18 14:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Oznaczenie: OR.272.1.7.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 510123120-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.
Zarząd Powiatu Toruńskiego: Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541027-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Powiatu Toruńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (url): http://www.powiattorunski.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.powiattorunski.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OR.272.1.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego. Inwentaryzacja, uzupełnienie stabilizacji, pomiar i wyrównanie osnowy wielofunkcyjnej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz w układach wysokościowych PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH. Stabilizacja 65 punktów osnowy: poziomej i wysokościowej (wielofunkcyjnej) na obszarze powiatu toruńskiego. Sporządzenie opisów topograficznych, wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiar sytuacyjny każdego nowego punktu po zastabilizowaniu

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71355000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 203252
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Szymon Czyża Karol Szunbiewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS S. c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Złota 14/25
Kod pocztowy: 10-698
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 210330
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210330
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 572397
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Anna Stanula
  data dodania: 2019-06-18 13:27
[drukuj]

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12007551
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony