Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
Przebieg postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupu
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-03
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-12-03
Data końca składania ofert: środa 2019-12-11 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 629458-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.
 

Zarząd Powiatu Toruńskiego: Dostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112181000000, ul. Towarowa  4-6 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 662 88 88, e-mail przetargi@powiattorunski.pl, faks 56 662 88 89.
Adres strony internetowej (URL): http://www.powiattorunski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.powiattorunski.pl/redir:przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, na poniższy adres
Adres:
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pokój nr 100, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupu
Numer referencyjny: OR.272.1.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Toruniu. Przedmiot zamówienia podzielono na cztery części. I część zamówienia obejmuje: Notebook – 1 szt. II część zamówienia obejmuje: - Switch 48-portowy zarządzalny L3 – 4 szt. - Switch 24-portowy zarządzalny L3 – 1 szt. - Switch 24-portowy zarządzalny L3 PoE + – 1 szt. - Instalacja i konfiguracja przełączników LAN – 1 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z Przełącznikami: Kabla stakującego DAC 10 Gbit/s długości 1 m kompatybilnego z oferowanymi przełącznikami – 3 szt. Kabla stakującego DAC 10 Gbit/s długości 5 m kompatybilny z oferowanymi przełącznikami – 1 szt. Patchcorda światłowodowego MM LC-LC OM3 długość 14m – 8 szt. Patchcorda światłowodowego MM LC-LC OM3 długość 1m – 2 szt. Wkładki MM SFP+ SR 10Gbs 850nm LC kompatybilna z oferowanymi przełącznikami – 20 szt. Wkładki SM SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC kompatybilna z oferowanymi przełącznikami – 2 szt. Karty sieciowej 10Gbps 2 x SFP+ PCI-E do serwerów HPE ProLiant DL360 Gen 9 wykorzystywanych przez Zamawiającego – 3 szt. Ta część obejmuje również Instalację i konfigurację przełączników LAN. III część zamówienia obejmuje urządzenie NAS – 1 szt. IV część zamówienia obejmuje przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup & Replication

II.5) Główny kod CPV: 30230000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30236000-2
30312100-6
48821000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 76220,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony Formularz Oferty (część 1 i 2), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu, stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej specyfikacji. 4. Specyfikacja techniczna 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV specyfikacji powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4. 6. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa notebooka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2805,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa przełączników LAN
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Druga część zamówienia obejmuje: - Switch 48-portowy zarządzalny L3 – 4 szt. - Switch 24-portowy zarządzalny L3 – 1 szt. - Switch 24-portowy zarządzalny L3 PoE + – 1 szt. - Instalacja i konfiguracja przełączników LAN – 1 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z Przełącznikami: Kabla stakującego DAC 10 Gbit/s długości 1 m kompatybilnego z oferowanymi przełącznikami – 3 szt. Kabla stakującego DAC 10 Gbit/s długości 5 m kompatybilny z oferowanymi przełącznikami – 1 szt. Patchcorda światłowodowego MM LC-LC OM3 długość 14m – 8 szt. Patchcorda światłowodowego MM LC-LC OM3 długość 1m – 2 szt. Wkładki MM SFP+ SR 10Gbs 850nm LC kompatybilna z oferowanymi przełącznikami – 20 szt. Wkładki SM SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC kompatybilna z oferowanymi przełącznikami – 2 szt. Karty sieciowej 10Gbps 2 x SFP+ PCI-E do serwerów HPE ProLiant DL360 Gen 9 wykorzystywanych przez Zamawiającego – 3 szt. Ta część zamówienia obejmuje również instalację i konfigurację przełączników LAN.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30230000-0, 30236000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50097,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 34
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa urządzenia NAS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trzecia część zamówienia obejmuje dostawę urządzenia NAS (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48821000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10228,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 4 Nazwa: Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup & Replication
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Czwarta część zamówienia obejmuje przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup & Replication.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30230000-0, 30236000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13090,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-12-03
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-12-03 14:03
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 14:09
Załączniki:
 • Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (DOC)283.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-12-03 14:08
 • Część 2 formularza oferty (DOCX)17.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-12-03 14:08
 • CPU test I (PDF)71.58kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-12-03 14:08
 • CPU test II (PDF)72.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-12-03 14:08
 • Specyfikacja techniczna (DOCX)61.53kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-12-03 14:10
 • Specyfikacja techniczna po modyfikacji - AKTUALNA (DOCX)61.59kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-12-03
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-12-03 15:17
Informacja o poprawieniu załącznika nr 2 do SIWZ - formularza oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-09 11:50
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

W załączniku Nr 2 do SIWZ (w formularz oferty) poprawiony został zapis dotyczący terminów dostawy.

SIWZ z poprawionym formularzem oferty w załączeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-12-09
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-12-09 11:34
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-11 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 11 grudnia 2019 r.

Numer sprawy OR.272.1.15.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2019, poz. 1843) informuje się, że w dniu 11.12.2019 r., o godz. 10:15, po otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupu podano do wiadomości następujące informacje dotyczące otwartych ofert, złożonych w terminie:

Część I

Nr Wykonawca (nazwa, siedziba)  Cena oferty Termin dostawy
1. - - -

Część II

Nr Wykonawca (nazwa, siedziba) Cena oferty Termin dostawy
1.

Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin

69 501,15 zł 28 dni

Część III

Nr Wykonawca (nazwa, siedziba) Cena oferty Termin dostawy
1.

Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin

13 040,46 zł 15 dni

Część IV

Nr Wykonawca (nazwa, siedziba) Cena oferty Termin dostawy
1.

Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin

15,489,39 zł 6 dni

Ponadto zamawiający przed otwarciem ofert poinformował obecnych na otwarciu ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: na część I – 4 000 zł, na część II – 71 000 zł, część III – 13 000, część IV – 16 500.

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedstawione po otwarciu ofert informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-12-11
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-12-11 11:29
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)319.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia informacji: 2019-12-11
  • załącznik opublikował: Natalia Żochowska
   data dodania: 2019-12-11 11:32
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-13 11:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Toruń, dnia 13.12.2019 r.

Zarząd Powiatu Toruńskiego
ul. Towarowa 4-6, Toruń
znak sprawy: OR.272.1.15.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupu
 

Najkorzystniejszą ofertę złożyli wykonawcy:    

Na część II         Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Na część III        Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Na część IV         Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Część II

Lp.

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba, adres
lub miejsce zamieszkania

Punkty w kryterium

cena
Punkty kryterium termin realizacji

Punkty

razem
1. Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Białowieska 6b,

71-010 Szczecin
60 40 100

Część III

Lp.

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba, adres
lub miejsce zamieszkania

Punkty w kryterium

cena
Punkty kryterium termin realizacji

Punkty

razem
  Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Białowieska 6b,

71-010 Szczecin
60 40 100

Część IV

Lp.

Nazwa (firma)

albo imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba, adres
lub miejsce zamieszkania

Punkty w kryterium

cena
Punkty kryterium termin realizacji

Punkty

razem
  Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Białowieska 6b,

71-010 Szczecin
60 40 100

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert:

Wykonawca Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., który złożył ofertę na część I postępowania, nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca ten złożył oferty, które zostały w danej części ocenione jako najkorzystniejsze, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-12-13
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-12-13 10:47
Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu I części postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-16 10:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Szczegółowa informacja:

 

Toruń, dnia 16 12 2019 r.

Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń
Znak: OR.272.1.15.2019

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania –
części I przedmiotu zamówienia.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania – część I, na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupu.

Zamawiający unieważnił część I postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) p.z.p. Podstawa faktyczna unieważnienia – nie złożono w terminie żadnej oferty dla części I przedmiotu zamówienia. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia informacji: 2019-12-16
 • zdarzenie opublikował: Natalia Żochowska
  data dodania: 2019-12-16 09:44
Załączniki:
[drukuj]