Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

11. Uchwała Nr XIII/87/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

12. Uchwała Nr XIII/88/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

13. Uchwała Nr XIII/89/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

14. Uchwała Nr XIII/90/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko - pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcjii koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

15. Uchwała Nr XIII/91/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

16. Uchwała Nr XIII/92/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

17. Uchwała Nr XIII/93/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2012.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

18. Uchwała Nr XIII/94/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Przewodniczcego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

19. Uchwała Nr XIII/95/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

20. Uchwała Nr XIII/96/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

21. Uchwała Nr XIII/97/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Stałych Rady.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

22. Uchwała Nr XIII/98/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Torunskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

23. Uchwała Nr XIV/99/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji Projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych", znajdującego się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

24. Uchwała Nr XIV/100/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko - pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim w roku szkolnym 2008/2009" oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

25. Uchwała Nr XIV/101/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

26. Uchwała Nr XIV/102/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

27. Uchwała Nr XIV/103/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

28. Uchwała Nr XIV/104/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

29. Uchwała Nr XIV/105/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

30. Uchwała Nr XIV/106/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

31. Uchwała Nr XIV/107/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady na II półrocze 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

32. Uchwała Nr XV/108/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

33. Uchwała Nr XV/109/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

34. Uchwała Nr XV/110/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na lata 2009-2011.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

35. Uchwała Nr XV/111/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi na terenie Powiatu Toruńskiego kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

36. Uchwała Nr XV/112/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci i osób pełnoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowaczych na terenie powiatu i poza powiatem oraz za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

37. Uchwała Nr XV/113/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

38. Uchwała Nr XVI/114/08, z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2009.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

39. Uchwała Nr XVI/115/08, z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowego przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009", skierowanego do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat toruński.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

40. Uchwała Nr XVI/116/08, z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

41. Uchwała Nr XVII/117/08, z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia inwestycyjnego kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

42. Uchwała Nr XVII/118/08, z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

43. Uchwała Nr XVII/119/08, z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

44. Uchwała Nr XVII/120/08, z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2009 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (zmieniona uchwałą Nr XXI/142/09 RPT z 9.03.2009 r., uchwałą Nr XXV/159/09 RPT z 30.10.2009 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

45. Uchwała Nr XVII/121/08, z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

46. Uchwała Nr XVII/122/08, z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

47. Uchwała Nr XVII/123/08, z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

48. Uchwała Nr XVII/124/08, z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

49. Uchwała Nr XVIII/125/08, z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Zarząd Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

50. Uchwała Nr XIX/126/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu na 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

51. Uchwała Nr XIX/127/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

52. Uchwała Nr XIX/128/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

53. Uchwała Nr XIX/129/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

54. Uchwała Nr XIX/130/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

55. Uchwała Nr XIX/131/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu byłego województwa toruńskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009" oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

56. Uchwała Nr XIX/132/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok. (zmieniona uchwałą Nr XXII/146/09 RPT z 23.04.2009 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

57. Uchwała Nr XIX/133/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

58. Uchwała Nr XIX/134/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:25

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3143
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:40

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11997030
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony