Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu dokonało wyboru w trybie analizy rynki nr AD.271.1.2018.MM na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby tut. Centrum.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

POCZTA POLSKA S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

za cenę brutto 48 839,70 zł za cały okres realizacji zamówienia.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Toruń, dnia 11.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr AD.271.1.2018.MM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-11-29 09:26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

POCZTA POLSKA S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

za cenę brutto 24 855,50 zł za cały okres realizacji zamówienia.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Toruń, dnia 20.12.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-12-20 13:49
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 09:39

WYJAŚNIEIE TRAŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 06.12.2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-12-08 12:55

ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-12-06 08:17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGI POCZTOWE.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

POCZTA POLSKA S.A.
ul
. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

za cenę brutto 26 334,10 zł za cały okres realizacji zamówienia.

 

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

 

Toruń, dnia 16.12.2016

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-19 10:55

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 7.12.2016

Pytanie 1

Czy Zamawiający jest zainteresowany usługą Poczta Firmowa ?

W rozdziale 1 pkt. 2) Zapytania ofertowego, Zamawiający wskazuje, że „do zakresu usług należy także odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego we wszystkie dni robocze”.

Wykonawca oświadcza, że istnieje taka możliwość, z tym że, usługa ta jest dodatkowo płatna.

Informacja dodatkowa do zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych.

Informacja dodatkowa do zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

W zapytaniu ofertowym  na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu” w części dot. terminu składania ofert punkt 6. otrzymuje brzmienie:

„Propozycja ofertowa winna być złożona w sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Towarowa 4 – 6, parter, pokój nr 50 do dnia 16.12.2016 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”.

 

 

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-12 12:41
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 12:39

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 Euro na usługi pocztowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PONIZEJ 30 000 EURO NA ZAKUP SERWERA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert zakup serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wpłynęła jedna ważna oferta.

 

Wybrana została oferta złożona przez:

INFOCOMP Sp. z o. o.

ul. Szosa Chełmińska 191

87-100 Toruń

za cenę brutto 22.469,64 zł.

Uzasadnienie: wpłynęła jedna ważna oferta

 

Toruń, dnia 12.12.2016 r.

 

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-12 12:24
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 10:51

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 Euro

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-06 14:25

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wpłynęły dwie ważne oferty.

Wybrana została oferta złożona przez:

InPost S.A

ul. Malborska 130

30-624 Kraków

za cenę brutto 25 098,58 zł za cały okres realizacji zamówienia.

Uzasadnienie: wybrano najtańszą ofertę cenową.

 

Toruń, dnia 19.02.2016 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-02-19 13:56
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 14:20

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10-02-2016 r.

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje nadawanie tzw. „przesyłek terminowych”, tj. przesyłek rejestrowanych zawierających specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów (jak apelacja w postępowaniu cywilnym, skarga w postępowaniu administracyjnym bądź skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej) lub organów administracji publicznej (jak odwołania od decyzji w postępowaniu administracyjnym), z których nadaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa (np. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) łączą skutek wniesienia pisma do sądu/urzędu przez stronę postępowania? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje nadawania tzw. „przesyłek terminowych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Art.4 pkt. 8 PZP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-02-10
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-02-10 13:37

Odpowiedzi na zadane pytania ofertowe dot. "Świadczenia usług pocztowych ..."

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-02-17 15:07
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-17 15:10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-02-06 14:24

Ogłoszenie nr UZP 84197-2014
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047,1473 ze zm.)

1. Zamawiający :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul Towarowa 4-6
87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie tel.(56)662-87-50, fax (56)662-87-51
e-mail sekretariat@pcpr-torun.pl
NIP 879-208-37-66 REGON 871125371
2.Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 ze zm.)
3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – sekretariat , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul Towarowa 4-6 codziennie w godz. 8:30 – 14:30 we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót i niedziel.
4.Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług związanych z wykonaniem zadania,„Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz turnusu rehabilitacyjnego” dla uczestników projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1.2, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu pod tytułem „Uwierzyć w siebie-aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”
5.Termin realizacji zamówienia:
Umowa obejmuje okres od 01-05-2014 r. do 31-12-2014 r.
6.Kryteria dotyczące oferentów:
a/ w przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymogi określone w SIWZ;
b/ zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie kompletności wymaganych dokumentów zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”;
c/każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8.Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100 %
9.Termin składania ofert upływa w dniu 30-04-2014 r. do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego.
10.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia.
11.Termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego dnia 30-04-2014 r. o godz. 10:00
12.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
13.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

                                                                   Dyrektor PCPR

                                                                 Jolanta Zielińska

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2014-04-16 14:38

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42661
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-11 09:42

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12469903
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-22 10:27

Stopka strony