Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr XX/133/05, z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie budżetu na 2005 r. (zm. Uchwałą Nr 161/05 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lutego 2005 r., Uchwałą Nr XXI/140/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r., Uchwałą Nr XXII/148/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r., Uchwałą Nr 181/05 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 maja 2005 r., Uchwałą Nr XXIII/163/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr 189/05 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2005 r., Uchwałą Nr XXIV/167/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7 września 2005 r., Uchwałą Nr XXV/174/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
2. Uchwała Nr XX/134/05, z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
3. Uchwała Nr XX/135/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wniosku o zmianę kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
4. Uchwała Nr XX/136/05, z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Toruńskiego na lata 2004 - 2006.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
5. Uchwała Nr XX/ 137/05, 9 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania protokolu uzgodnień na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej na terenie ZSCKU w Gronowie z przyrzeczeniem nieodpłatnego przekazania części działki powstałej z podzialu istniejącej działki nr 67/38.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
6. Uchwała Nr XX/138/05, 9 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
7. Uchwała Nr XXI/139/05, 23 marca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2004.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
8. Uchwała Nr XXI/140/05, 23 marca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
9. Uchwała Nr XXI/141/05, 23 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
10. Uchwała Nr XXI/142/05, 23 marca 2005 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu i poza powiatem.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
11. Uchwała Nr XXI/143/05, 23 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Nr XXX/390/05 Sejmiku Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie projektu ograniczenia działalności Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
12. Uchwała Nr XXI/144/05, 23 marca 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
13. Uchwała Nr XXI/145/05, 23 marca 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkół Policealnych dla Dorosłych w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
14. Uchwała Nr XXI/146/05, 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
15. Uchwała Nr XXI/147/05, 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
16. Uchwała Nr XXII/148/05, 4 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
17. Uchwała Nr XXII/149/05, 4 maja 2005 r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Toruńskiego na lata 2004 - 2006.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
18. Uchwała Nr XXII/150/05, 4 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
19. Uchwała Nr XXII/151/05, 4 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
20. Uchwała Nr XXII/152/05, 4 maja 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
21. Uchwała Nr XXII/153/05, 4 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Toruńskiego do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
22. Uchwała Nr XXII/154/05, 4 maja 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
23. Uchwała Nr XXII/155/05, 4 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu - Kujawsko - Pomorski system stypendialny "Szansa dla Żaka" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
24. Uchwała Nr XXII/156/05, 4 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
25. Uchwała Nr XXII/157/05, 4 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Ramowego regulaminu przynawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniam na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rok szkolny 2005/2006

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
26. Uchwała Nr XXII/158/05, 4 maja 2005 r. w sprawie utworzenia regulaminu przynawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
27. Uchwała Nr XXII/159/05, 4 maja 2005 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów na stale zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach Działania 2. 2 ZPORR. (utrata mocy Uchwałą Nr XXIII/162/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2005 r.) 

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
28. Uchwała Nr XXII/160/05, 4 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Dworcowej 16

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
29. Uchwała Nr XXII/161/05, 4 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
30. Uchwała Nr XXIII/162/05, 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach Działania 2.2 ZPORR.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
31. Uchwała Nr XXIII/163/05, 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
32. Uchwała Nr XXIII/ 164/05, 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
33. Uchwała Nr XXIII/165/05, 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
34. Uchwała Nr XXIII/166/05, 29 czerwca 2005 r. w sprawie lokalu mieszkalnego w nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Dworcowej 16. 

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
35. Uchwała Nr XXIV/167/05, 7 września 2005 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
36. Uchwała Nr XXIV/168/05, 7 września 2005 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
37. Uchwała Nr XXIV/169/05, 7 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu "Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005/2006.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
38. Uchwała Nr XXIV/170/05, 7 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu Kujawsko - Pomorski system stypendialny "Szansa dla Żaka II" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005/2006.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

39. Uchwała Nr XXIV/171/05, 7 września 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach. (utrata mocy w związku z uchwałą Nr XXX/236/06 RPT z 30.08.2006)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
40. Uchwała Nr XXIV/172/05, 7 września 2005 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2006.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
41. Uchwała Nr XXIV/173/05, 7 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji Stałej Rady na II półrocze 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
42. Uchwała Nr XXV/174/05, 23 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
43. Uchwała Nr XXV/175/05, 23 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
44. Uchwała Nr XXV/176/05, 23 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

45. Uchwała Nr XXV/177/05, 23 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu „Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 Łubianka ÷ Kończewice w km 5+050÷6+000 na długości 0,950 km w m. Warszewice” realizowanego w ramach ZPORR –Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.(zmieniona uchwałą NR XXVI/194/05 RPT z 28.12.2005)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

46. Uchwała Nr XXV/178/05, 23 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno ÷ Rogówko ÷ Lubicz Dolny w km 3+247÷4+582 na długości 1,335 km” realizowanego w ramach ZPORR –Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.(zmieniona uchwałą Nr XXVI/195/05 RPT z 28.12.2005)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

47. Uchwała Nr XXV/179/05, 23 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.(zmieniona uchwała Nr XXVII/198/06 RPT z 27.02.2006)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

48. Uchwała Nr XXV/180/05, 23 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Toruńskiego.(zmieniona uchwałą Nr IX/59/07 RPT z 15.10.2007)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

49. Uchwała Nr XXV/181/05, 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu.(utrata mocy w zwiazku z uchwała Nr IX/53/07 RPT z 15.10.2007)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

50. Uchwała Nr XXVI/182/05, 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na 2006 r.(zmieniona uchwałą Nr XXVII/204/06 RPT z 27.02.2006, uchwałą Nr 240/06 ZPT z 02.03.2006, uchwałą Nr XXVIII/208/06 RPT z 07.04.2006, uchwałą Nr XXIX/214/06 RPT z 19.06.06, uchwałą Nr 265/06 ZPT z 26.07.2006, uchwałą Nr XXX/223/06 RPT z 30.08.2006, uchwałą Nr 280/06 ZPT z 14.09.2006, uchwałą Nr XXXI/240/06 RPT z 25.10.2006, uchwałą Nr 289/06 ZPT z 22.11.2006, uchwałą Nr 1/06 ZPT z 29.11.2006, uchwałą Nr II/11/06 RPT z 13.12.2006, uchwałą Nr III/17/06 RPT z 27.12.2006, uchwałą NR 8/06 ZPT z 28.12.2006)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

51. Uchwała Nr XXVI/183/05, 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 r.(zmieniona uchwałą Nr XXVII/199/06 RPT z 27.02.2006)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
52. Uchwała Nr XXVI/184/05, 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
53. Uchwała Nr XXVI/185/05, 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

54. Uchwała Nr XXVI/186/05, 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2006 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.(zmieniona uchwałą Nr XXVIII/209/06 RPT z 07.04.2006,uchwałą Nr XXIX/222/06 RPT z 19.06.2006, uchwałą Nr XXX/225/06 RPT z 30.08.2006, uchwałą Nr XXXI/243/06 RPT z 25.10.2006)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
55. Uchwała Nr XXVI/187/05, 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
56. Uchwała Nr XXVI/188/05, 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
57. Uchwała Nr XXVI/189/05, 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

58. Uchwała Nr XXVI/190/05, 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.(zmieniona uchwałą Nr XXXi/244/06 RPT z 25.10.2006)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
59. Uchwała Nr XXVI/191/05, 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
60. Uchwała Nr XXVI/192/05, 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wydzielonych nieruchomości położonych w Browinie, wchodzących w skład Domu Pomocy Społecznej, stanowiących własność Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
61. Uchwała Nr XXVI/193/05, 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
62. Uchwała Nr XXVI/194/05, 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu „Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 Łubianka ÷ Kończewice w km 5+050÷6+000 na długości 0,950 km w m. Warszewice” realizowanego w ramach ZPORR –Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59
63. Uchwała Nr XXVI/195/05, 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno ÷ Rogówko ÷ Lubicz Dolny w km 3+247 ÷4+582 na długości 1,335 km” realizowanego w ramach ZPORR –Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:59

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3715
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:39

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12123690
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony