Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr XXVII/196/06, 27 lutego 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
2. Uchwała Nr XXVII/197/06, 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
3. Uchwała Nr XXVII/198/06, 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami powiatowego Funduszu Ochropny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
4. Uchwała Nr XXVII/199/06, 27 lutego 2006 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
5. Uchwała Nr XXVII/200/06, 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
6. Uchwała Nr XXVII/201/06, 27 lutego 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Browinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
7. Uchwała Nr XXVII/202/06, 27 lutego 2006 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce "Szpital Powiatowy w Chełmży sp. z o.o."

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
8. Uchwała Nr XXVII/203/06, 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
9. Uchwała Nr XXVII/204/06, 27 lutego 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
10. Uchwała Nr XXVII/205/06, 27 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
11. Uchwała Nr XXVIII/206/06, 7 kwietnia 2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
12. Uchwała Nr XXVIII/207/06, 7 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2005.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
13. Uchwała Nr XXVIII/208/06, 7 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
14. Uchwała Nr XXVIII/209/06, 7 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2006 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
15. Uchwała Nr XXVIII/210/06, 7 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
16. Uchwała Nr XXVIII/211/06, 7 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
17. Uchwała Nr XXVIII/212/06, 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zadania „Przystosowanie poziomych ciągów komunikacyjnych w DPS Pigża dla potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach PFRON.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
18. Uchwała Nr XXVIII/213/06, 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zadania „Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku w DPS Dobrzejewice dla potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach PFRON.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
19. Uchwała Nr XXIX/214/06, 19 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
20. Uchwała Nr XXIX/215/06, 19 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
21. Uchwała Nr XXIX/216/06, 19 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Ramowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok szkolny 2006/2007.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
22. Uchwała Nr XXIX/217/06, 19 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego prowadzonych i dotowanych przez Powiat Toruński.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
23. Uchwała Nr XXIX/218/06, 19 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
24. Uchwała Nr XXIX/219/06, 19 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

25. Uchwała Nr XXIX/220/06, 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych oraz Polityki Prorodzinnej w Powiecie Toruńskim w latach 2006-2016.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

26. Uchwała Nr XXIX/221/06, 19 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia stanowiska o poparciu inicjatywy budowy węzłów autostradowych na terenie Powiatu Toruńskiego oraz przyspieszenia budowy autostrady od miejscowości Nowe Marzy do węzła Czerniewice k/Torunia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
27. Uchwała Nr XXIX/222/06, 19 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2006 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
28. Uchwała Nr XXX/223/06, 30 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
29. Uchwała Nr XXX/224/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
30. Uchwała Nr XXX/225/06, 30 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2006 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
31. Uchwała Nr XXX/226/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki –Ostaszewo” realizowanego w ramach ZPORR –Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
32. Uchwała Nr XXX/227/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach Działania 2.2 ZPORR.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

33. Uchwała Nr XXX/228/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie.(zmieniona uchwałą Nr XXII/85/08 RPT z 22.02.208, uchwałą Nr XXIII/152/09 RPT z 26.06.2009)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
34. Uchwała Nr XXX/229/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
35. Uchwała Nr XXX/230/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
36. Uchwała Nr XXX/231/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

37. Uchwała Nr XXX/232/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.(zmieniona uchwałą Nr XIX/133/08 RPT z 12.12.2008)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
38. Uchwała Nr XXX/233/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
39. Uchwała Nr XXX/234/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
40. Uchwała Nr XXX/235/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
41. Uchwała Nr XXX/236/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy funkcjonujących na terenie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
42. Uchwała Nr XXX/237/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nabycia przez Powiat Toruński od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej nr 147/108 położonej w Pigży, na cele statutowe Domu Pomocy Społecznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
43. Uchwała Nr XXX/238/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2007.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
44. Uchwała Nr XXX/239/06, 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na II półrocze 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
45. Uchwała Nr XXXI/240/06, 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
46. Uchwała Nr XXXI/241/06, 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu Kujawsko – Pomorski system stypendialny „Szansa dla Żaka III” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2006/2007

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
47. Uchwała Nr XXXI/242/06, 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2006/2007

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
48. Uchwała Nr XXXI/243/06, 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2006 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
49. Uchwała Nr XXXI/244/06, 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
50. Uchwała Nr XXXI/245/06, 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (poradni) oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
51. Uchwała Nr XXXI/246/06, 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
52. Uchwała Nr XXXI/247/06, 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej drogi dla zbywanych działek 57/15, 57/16 i 57/17 położonych w Browinie, a pozbawionych odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego III kadencji

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
1. Uchwała Nr I/1/06, 24.11.2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
2. Uchwała Nr I/2/06, 24.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
3. Uchwała Nr I/3/06, 24.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
4. Uchwała Nr I/4/06, 24.11.2006 r. w sprawie wyboru Starosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
5. Uchwała Nr I/5/06, 24.11.2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
6. Uchwała Nr II/6/06, 13.12.2006 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
7. Uchwała Nr II/7/06, 13.12.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
8. Uchwała Nr II/8/06, 13.12.2006 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
9. Uchwała Nr II/9/06, 13.12.2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
10. Uchwała Nr II/10/06, 13.12.2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
11. Uchwała Nr II/11/06, 13.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
12. Uchwała Nr II/12/06, 13.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2006 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
13. Uchwała Nr II/13/06, 13.12.2006 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
14. Uchwała Nr II/14/06, 13.12.2006 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
15. Uchwała Nr II/15/06, 13.12.2006 r. w sprawie odwołania i powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
16. Uchwała Nr II/16/06, 13.12.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03
17. Uchwała Nr III/17/06, 27.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

18. Uchwała Nr III/18/06, 27.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.(zmieniona uchwałą Nr V/33/07 RPT z 19.04.2007, uchwałą Nr XV/113/08 RPT z 28.08.2008)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

19. Uchwała Nr III/19/06, 27.12.2006 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 r.(zmieniona uchwałą Nr VII/42/07 RPT z 27.06.2007)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:03

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2792
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-23 10:02

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11510514
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-01 16:43

Stopka strony